Darmowa dostawa już od 250zł!

1. Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest P.H. Bartosz Bury z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Grunwaldzkiej 172 (zwaną dalej „My”, „Mistral Poland”) właściciel strony i sklepu internetowego oraz systemu do zamówień hurtowych – B2B

 

2. Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się e-mailowo pod adresem biuro@mistral-poland.pl oraz pod numerem telefonu 606 942 863

 

3. Skąd mamy Twoje dane?
Rejestrując się w sklepie internetowym lub systemie B2B, kupując bez rejestracji, korzystając z formularza kontaktowego lub kontaktując się z nami w inny sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe.

 

4. Dlaczego i po co przetwarzamy Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:

  • realizacji zamówień, płatności oraz wysyłki, 
  • zakładania i zarządzania kontem użytkownika w naszym sklepie detalicznym lub hurtowym,
  • obsługi reklamacji
  • kontaktowania się z Tobą w sprawie złożonych zamówień i bieżącej obsługi klienta,
  • obsługi Twoich zapytań, złożonych na przykład poprzez formularze kontaktowe lub media społecznościowe,
  • obsługi płatności elektronicznych,
  • prowadzenia analiz statystycznych

 

Za Twoją dodatkową zgodą:

  • przetwarzamy dane z plików cookies
  • możemy również przetwarzać Twoje dane aby poinformować Cię o nowościach lub promocjach, informowania o programach lojalnościowych, konkursach w których możesz wziąć udział.

 

Wymagania prawne obligują nas również do przetwarzania Twoich danych do celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się do momentu wycofania zgody z Twojej strony. Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie, wystarczy się z nami skontaktować.

 

5. Czy musisz podać nam swoje dane?

Aby świadczyć usługi wymagamy podania następujących danych osobowych:

W przypadku sklepu internetowego dla Klientów Indywidualnych (B2C):
adres e-mail,
hasło,
numer telefonu,
imię,
nazwisko, 
oraz dane do wysyłki (wraz z wymienionym powyżej numerem telefonu)
ulica i numer,
kod pocztowy,
miasto,
województwo, 
kraj.

W przypadku, gdy życzysz sobie wystawienia Faktury VAT na podmiot gospodarczy wymagane jest również podanie nazwy firmy oraz jej numeru NIP

 

W przypadku platformy zamówień hurtowych B2B:
pełna nazwa firmy,
NIP,
państwo,
ulica i numer,
kod pocztowy,
miejscowość,
województwo,
adres korespondencyjny – jeśli inny niż siedziby,
adres dostawy – jeśli inny niż siedziby,
imię, 
nazwisko, 
e-mail,
telefon.

 

Jeśli nie podasz powyższych danych będziemy mogli zaoferować sprzedaży ani rejestracji konta. 
Możemy również wymagać innych danych, jeśli będzie nas do tego obligować prawo podatkowe, rachunkowe lub inne. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

 

6. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Wszystkie Twoje uprawnienia wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych są przez nas przestrzegane. Masz prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku, 
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

7. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 

8. Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane udostępniamy wyłącznie podmiotom, których działanie jest wymagane do poprawnego dokonania sprzedaży, czyli zapewniającym usługi płatnicze, usługi transportu, obsługi księgowej, czy hostingu stron, sklepu i oprogramowania magazynowo-handlowego.

Stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

 

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, 
a także po jej zakończeniu w celach: 
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
• statystycznych i archiwizacyjnych, 
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne

 

10. Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC (usługa Analytics) oraz Facebook Inc. (usługa Pixel) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne. Usługi te służą celom statystycznym oraz kierowaniu reklam dostosowanych do indywidualnych preferencji.

 

11. Czy przetwarzamy dane automatycznie, w tym poprzez profilowanie, w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Do pobrania:

Polityka prywatności [PDF]

Newsletter